ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a www.zabkorpa.hu weboldalon keresztültörténő vásárlás esetére

Érvényes:  2016. április hó 01. napjától visszavonásig/módosításig.

Üdvözli Önt a zabkorpa.hu.!

Köszönjük, hogy Termékeinket használja! Termékeink weboldalon történő vásárlásával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Casapharma Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1025 Budapest, Batyu u. 25.; cégjegyzékszám: 01-09-182266; adószáma: 24785237-2-41 .; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfelek (a továbbiakban:Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 1. Általános tudnivalók

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató által fenntartott www.zabkorpa.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Zabkorpa szeletek Webáruház) keresztül történik.

1.2 A Zabkorpa szeletek Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3 A Zabkorpa szeletek Webáruház szolgáltatásait bárki igénybe veheti, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy vásárlási szándékát regisztráció nélkül, de a rendeléshez szükséges adatok megadásával adja le.

II./1. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató az Ügyfelek számára Ügyfélszolgálatot tart fenn az alábbi elérhetőségeken:

Telefon:                                                + 36 1 394 3606 (hétfőtől péntekig)

Internet cím:                                         www.zabkorpa.hu

E-mail:                                                   info@zabkorpa.hu

Az Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége nem emelt díjas hívószám.

III. Regisztráció

3.1 A Weboldal főoldalán található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

3.2 A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a belépéshez szükséges jelszavát elfelejti vagy az Ügyfél belépési adatai illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válnak.

3.3 Ügyfél az lehet, aki

 • életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője, és
 • minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

4.Megrendelés

4.1 A megrendelést a Szolgáltató regisztrált és bejelentkezett Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a regisztrációhoz szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Ügyfél megrendelését regisztráció nélkül, de a rendeléshez szükséges adatok megadásával is leadhatja.

4.2 Az adott Termék(ek) darabszámának megjelölésével és a „Kosárba” gombra való kattintással választható(ak) ki a megvásárolandó Termék(ek). A Kosárba helyezés után, de a rendelés elküldése előtt a mennyiség még módosítható.

4.3 A „Kosár” gombra való kattintást követően a Kosárban lévő Termék(ek) megvásárlására irányuló szándékát az Ügyfél a „Rendelés feladása” gombra való kattintással jelzi, majd ezt követően a „Rendelés feladása” ablakban Rendelés megerősítése” gombra való kattintással küldheti el rendelését. Amennyiben az Ügyfélnek bármilyen speciális kérése lenne, azt a “megjegyzés” ablakban tüntetheti fel.

4.4 Az Ügyfél a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.5 A vásárolt Termék(ek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk(ek) információs oldaláról tölthetők le, illetve azokat – amennyiben jogszabály előírja- a Termék összetevői tartalmazza, amely a Termékek csomagolásán van feltüntetve. A Zabkorpa szeletek Webáruházban található Termék(ek)kel kapcsolatban a portálon közölteknél bővebb információk lekérésre a megadott info@zabkorpa.hu e-mailcím áll rendelkezésére.

4.6 A vételár a kiválasztott Termék(ek) mellett feltüntetett bruttó ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót. A Termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. A Kosárba helyezést követően a Kosár ablakban kiválasztott Termék(ek) összesített vételára az általános forgalmi adóval együtt jelenik meg.

4.7 A Weboldalról megrendelhető Termék(ek) ára(i) változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való közzététellel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

4.8 Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (az ügyfél által megadott e-mail címre küldött üzenettel) visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik, kérem jelezze felénk

4.9 A rendelést visszaigazoló e-mailben a visszaigazolt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt Termék a rendelés időpontjában raktáron van-e, vagy azt Szolgáltatónak esetleg külön kell beszereznie. Ha a visszaigazolásban nem szerepel szállítási határidő, úgy a szállítási határidőre a jelen ÁSZF 6.1. pontja az irányadó. Az Ügyfél elállhat a Szerződéstől, ha a Szolgáltató 15 munkanapot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól.

5.Szerződés létrejötte

5.1 A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával az Ügyfél, mint Vevő és a Szolgáltató, mint Eladó között az Ekrtv. -az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. számú törvény- 5. § alapján elektronikus úton történő -ún. online- szerződés jön létre.

5.2 A Felek közötti szerződés sikeres regisztrációt és/vagy bejelentkezést követően, a „Rendelés megerősítése” gombra kattintással jön létre. A Felek között, ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató az Ügyfél írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

6.Szállítási és fizetési feltételek

6.1 Egyéb megállapodás vagy a rendelés során ettől eltérő tájékoztatás hiányában a Szolgáltató a megrendelt és raktáron lévő áru kiszállításáról a megrendelés visszaigazolását követő 15 munkanapon belül postai utánvétel -vagy az ügyfél által választott más mód-útján gondoskodik.

6.2 A Zabkorpa szeletek Webáruházban kiválasztott és megrendelt Termék(ek)et a Szolgáltató

 • az Ügyfél által a megrendelése során jelzett szállítási címre postai szállítással/futárszolgálattal utánvétel útján szállítja ki

A kárveszélyviselés a Termék(ek) átadásával az Ügyfélre száll át.

6.3 Az Ügyfél a megrendelt Termék(ek) ellenértékét a Szolgáltató bankszámlájára történő ún. előreutalással vagy a Termékek átvételekor készpénzben –utánvéttel- fizeti meg. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, az Ügyfél a megrendelése összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató jogosult a szállítási költségek Ügyfélre történő áthárítására.

6.4 A szállítási költségek a Zabkorpa szeletek Webáruház oldalán a megrendelés során külön kerülnek feltüntetésre. Amennyiben a postai kézbesítés második alkalommal is sikertelen, a csomag a lakcímhez tartozó postán vehető át az értesítőn meghatározott időtartamon belül. Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és az Ügyféltől a sikertelen kézbesítés költségeinek megtérítését követelni.

6.5 A Szolgáltató tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg az Ügyfél a Termék(ek) ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt az Ügyfél az átvett Termék(ek) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult.

VII. Garancia, szavatosság

7.1 A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben foglalt rendelkezések az irányadók.

VIII. Ügyfelek jogai és kötelezettségei

8.1 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a Termék kézhezvételétől számított 14-tizennégy- napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Kézhezvételnek házhoz szállítás esetén a postai szállítás napját értjük. Az elállási jogra nyitva álló határidőt(i) több termék adásvételekor -ha az egyes termékek átadása eltérő időpontban történik- az utoljára átadott terméknek, (ii) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára átadott tételnek vagy darab átadásának/kiszállításának az időpontjától számítjuk.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállás esetén Ügyfélnek a Terméket eredeti csomagolásával együtt, – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes állapotban -, nevének feltüntetésével, postai úton kell eljuttatnia a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához. Az ezzel összefüggésben felmerülő valamennyi költség az Ügyfelet terheli.

A kifizetett vételárat Szolgáltató az elállást követően, az elállásról szóló értesítés és a Termék Ügyfélszolgálathoz történő visszajuttatását követő 14 -tizennégy- napon belül, az Ügyfél által a Termék megrendelése során igénybe vett fizetési módon vagy az Ügyfél kifejezett kérése alapján más módon téríti meg. Az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket az Ügyfél köteles viselni. Utánvéttel visszaküldött csomag átvételére az Ügyfélszolgálat nem köteles.

8.2 A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás, a Zabkorpa szeletek Webáruház meglátogatása közben az Ügyfél számítógépében, a weboldalt meglátogató eszközében, az eszközét kiszolgáló adatátviteli hálózatában vagy kapcsolatában következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe/elektronikai eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Szolgáltató által működtetett weboldal hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége az ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelő.

9.Adatvédelem, adatbiztonság

9.1 A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti az Ügyfelekről:

 • Az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat:
  • Név;
  • Szállítási cím;
  • Elektronikus levelezési cím;
  • Elérhetőségi telefonszám;
  • Választhatóan megadható adatokat:
   • Megjegyzés;
   • Számlázási cégnév és székhely;
   • Adószám.

9.2 A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállítást végző szervezet illetve annak megbízottja részére:

 • Megrendelő neve,
 • a teljes Szállítási cím,
 • egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok),
 • a megrendelés összege szállítási díjjal együtt,
 • Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

9.3 Az Ügyfél a regisztráció során megadott személyes adatait a saját regisztrációs profiljában bármikor megváltoztathatja.

9.4 A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, valamint csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

9.5 Regisztráció törlése

Ügyfél a Zabkorpa szeletek Webáruház felületén bármikor kérheti regisztrációja törlését. Ezt követően Szolgáltató köteles az Ügyfél adatait törölni, azokat a regisztráció törlését követően semmilyen célra nem használhatja fel, nem tarthatja nyilván.

10.ÁSZF módosítása

10.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit – elsősorban a mindenkori jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosítani. A mindenkori ÁSZF a Szolgáltató Weboldalán érhető el. A megrendelésekre a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF az irányadó.

11.Jogviták

11.1. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

11.2. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal Szolgáltató szolgáltatását érintő kérdésekben az Ügyfél elsősorban az ÁSZF II. pontjában részletezett Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül élhet, továbbá panasza esetén kezdeményezheti az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását.

12. Alkalmazandó jogszabályok

12.1. Ezen ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény továbbá a mindenkor hatályos egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Casapharma Kft.

©
Minden jog fenntartva!